Foreningsvedtægter for SMAC - Syringomyeli & Arnold Chiari Malformation


Der tages forbehold for fejl og mangler i udgaven du kan læse på denne side.
Den officielle udgave med bestyrelsens underskrifter kan hentes her som PDF.

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er SMAC — Syringomyeli & Arnold Chiari Malformation.
Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at synliggøre og fremme kendskab og viden til sygdommen.
Foreningen vil arbejde frem mod, at ALLE patienter får mulighed, for tilknytning til en kyndig og højt specialiseret læge evt. med tilknytning til et af de to rygmarvsskade centre i Danmark.
Vi vil arbejde på bedre og mere kvalificeret behandling til vores patientgruppe.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der har én eller begge diagnoser, samt pårørende.
Man skal kunne tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1. gang årligt i April måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden på foreningens netværks side.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt på foreningens netværks side, med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges desuden mindst en suppleant. Formand og mindst et bestyrelsesmedlem i ulige år og næstformand og suppleanter i lige år. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Referater offentliggøres efterfølgende på Netværks siden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved forfald af disse, af formanden eller kasseren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Kasseren kan bemyndiges til alene at fortage transaktioner på foreningens konti. Fuldmagt hertil gives med underskrift af formanden og næstformanden. Formanden skal have adgang til at se transaktioner på kontoen.
Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.
Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomret over foreningens forpligtelser.

§9 Hjemmeside og netværk
Alle rettigheder til hjemmesiden SMAC og netværket på NING ejes af Gitte Jespersen. Rettighederne hertil kan efter aftale med Gitte Jespersen overdrages til foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages med stemmeflerhed af deltagerne på generalforsamlingen.

§11 Opløsning
Foreningen kan opløses, når der er stemmeflerhed herfor på generalforsamlingen.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3. maj 2013.

TIL TOPPEN